Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη στη Λέσβο

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ προκηρύσσει εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β΄ περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την ∆ευτέρα 19-12-2022 και ώρα ενάρξεως 10:00 π.µ.

∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραµονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δηµοτικό σχολείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π. Βοστάνη 4, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη).

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 38200/1136/11) στην αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών µόνιµης κατοικίας τους., µέχρι την ∆ευτέρα 12-12-2022. Συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για
  την ταυτοποίηση του ενδιαφερόµενου και τη διαπίστωση της ηµεροµηνίας γέννησης.
 2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών πού διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα ,
  αποδεικτικά έγγραφα πού σχετίζονται µε τα στοιχεία τους , την ηλικία , υπηκοότητα
  και την µόνιµη διαµονή τους συµπεριλαµβανοµένης και της άδειας παραµονής στις
  περιπτώσεις που προβλέπεται.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδροµική διεύθυνση της
  µόνιµης κατοικίας τους.
 4. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
  Οικονοµικών https://www1.gsis.gr ακολουθώντας τη διαδροµή: Χορήγηση
  παραβόλου Φορέας δηµοσίου: Υποδοµών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες-
  Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες Πτυχίο – Τύπος παραβόλου [5113]
  Συµµετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).
 5. ∆ύο φωτογραφίες (υποβάλλονται µετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την
  έκδοση του πτυχίου).
 6. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δηµοτικό σχολείο ή ανώτερης βαθµίδας. Διανομή 3
  μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63805e3feb32ff008dec568b στις 25/11/22 12:20
  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς
  (3) υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύµφωνα µε την διαδικασία πού περιγράφεται στο άρθρο 5 της ΥΑ 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/02-09- 2011), µε θέµα: «Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου».

Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συµµετοχή του στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εισερχόµενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνοµική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο των στοιχείων ταυτότητας τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας [Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/1999)], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

O Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης,
Αθλητισμού και Συγκοινωνιών ΠΕ Λέσβου
Δημήτριος Κουρσουμπάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *