Απάντηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης στον Παναγιώτη Παρασκευαϊδη, για τα Αιτήματατων Εθελοντών Πυροσβεστών

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, και πλέον των
ειρηθέντων κατά τη συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2024» (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΑ’ – 16/12/2023), σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του υψηλότερου
δυνατού επιπέδου απόδοσης/ αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, η
προστασία του προσωπικού, καθώς και η επίλυση των όποιων ανακυπτόντων προβλημάτων
αυτού αποτελούν μείζονες προτεραιότητες, τόσο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, όσο και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκοντας τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του
Πυροσβεστικού Σώματος στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οι εργασίες συντηρήσεων
επισκευών εξοπλισμού, καθώς και οι λοιπές ανάγκες των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού
Σώματος σε υλικά και μέσα καταγράφονται, επεξεργάζονται, ιεραρχούνται και προωθούνται
προς υλοποίηση, σύμφωνα πάντα με τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες του
Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου.
Παράλληλα, ήδη προετοιμάζονται και -κατά περίπτωση- υποβάλλονται προτάσεις
προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα
των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, δυνάμει διατάξεων του ν. 4989/ 2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ –
280), σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 16287 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας (Φ.Ε.Κ. Β’ – 5848), αποστολή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας
(Α.ΠΟ.Π.) είναι η παροχή πιστοποιημένης, θεωρητικής και πρακτικής, εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε εθελοντές – μέλη
εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, στελέχη του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει
τον αριθμό των θέσεων, τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευομένων και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια, κατόπιν εισήγησης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης
στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στην Α.ΠΟ.Π. δύναται να εκπαιδεύονται και
μαθητές, σπουδαστές/φοιτητές, προσωπικό φορέων του ιδιωτικού τομέα και πολίτες.
Προσέτι, δυνάμει του Άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 16126 Απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Φ.Ε.Κ. Β’ – 5087), οι ενταγμένες, μέχρι τη δημοσίευση του
ν. 4662/2020 (Α’ 27), στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) εθελοντικές οργανώσεις, οφείλουν, εντός έξι (6) μηνών από
την έκδοση της παρούσας να προβούν σε υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο
Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)
Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται υπόψη σας ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 42109/ 18.12.2023
Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ), η
Εθελοντική Οργάνωση (Ε.Ο.) με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Σ.Ε.ΠΥ.Ν.Λ.)» (Α.Μ. 31/2001) -κατόπιν ελέγχου της αίτησης του φακέλου
δικαιολογητικών και εξέτασής της από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης- κατατάσσεται
στον 2ο Πίνακα πληρούντων των προϋποθέσεων ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., έχουν δε δηλωθεί
32 μέλη αυτής σε δράσεις δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης και αστικής πυρόσβεσης.
Επισημαίνεται ότι στην Α.ΠΟ.Π. ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο έτους 2022 το
πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας
των Ε.Ο. του Μητρώου της Αττικής (θεωρητικό μέρος). Οι εκπαιδεύσεις μελών Ε.Ο. θα
προγραμματιστούν πανελλαδικά στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Τέλος, σε περίπτωση μελλοντικής προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού,
επιμέρους ζητήματα (λ.χ. προσόντα/ προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων, κωλύματα
κατάταξης, βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων -συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν στους Εθελοντές Πυροσβέστες-) θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, υπό το
πρίσμα του ισχύοντος νομικού πλαισίου και της ευρύτερης δημοσιονομικής κατάστασης.
Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου
να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να
σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

-Ο-

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *