Εργασίες σήμανσης ασφαλούς ορίων κολύμβησης σε κολυμβητικές ακτές του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες σήμανσης ασφαλούς ορίων κολύμβησης σε κολυμβητικές ακτές του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024» προϋπολογισμού ποσού 28.225,00 , πλέον ΦΠΑ 24%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η αριθ. 365/01.03.2024, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτημένη ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24REQ014357993.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, μέχρι την 24-04-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *